www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,  overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.
Voorkom ook als individu inbraken en andere calamiteiten door eenvoudige maatregelen.

ADVERTENTIE

Wapenkluizen - Wapenkasten
Wapenberging  voor sportschutters en jagers

Opslag van vuurwapens - wapenkluizen - wapenkasten

 

Sloten voor vuurwapens, wapenkluizen, wapenkasten, wapenkamerdeuren, enz.

In de nieuwe wapenwet wordt naast de basisregel van een veilig wapengebruik en bewaring, een onderscheid gemaakt naargelang het aantal vergunde vuurwapens dat U bezit.  De maatregelen die U moet treffen , gaan van een wapenslot tot het plaatsen van een veiligheidsdeur voor uw  wapenkamer, afhankelijk van het aantal vuurwapens in uw bezit.

- Wetgeving KB 14 april 2009 betreffende opslag en vervoer van vuurwapens

 

Beschermingsmiddelen

 

In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2009 is een uitvoeringsbesluit verschenen waarin de veiligheidsvoorwaarden worden vastgelegd voor het opslaan en het verzamelen van vuurwapens en munitie.

 

Samenvattend wordt er een onderscheid gemaakt in de bewaring afhankelijk van het aantal wapens dat U in uw bezit heeft:

Basis  veiligheidsmaatregelen voor alle vuurwapens, ongeacht het aantal

 

  • Wapens ongeladen opslaan
  • Wapens en munitie buiten het bereik van kinderen bewaren
  • Wapens en munitie niet samen bewaren zodat ze ogenblikkelijk samen toegankelijk zijn
  • Wapens en munitie bewaren op een plaats die uiterlijk geen kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt
  • Het is verboden werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter laten in de nabijheid van de plaatsen waar de wapens worden bewaard. (= nalatigheid)

 

 

Wapenberging voor 1 tot 5 vuurwapens

Een veiligheidsslot aanbrengen op het wapen of het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel  (b.v. de loop, grendel, slede, …) of het het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

 

Wapenberging voor 6 tot 10 vuurwapens

Opslag van de  vuurwapens in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijke tekenen draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

 

Wapenberging 11 tot 30 vuurwapens

Opslag van de vuurwapens in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten  met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de  munitie moeten zich in een ruimte bevinden waarvan de toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van

 kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

Veiligheidsmiddelen voor individuele wapens:

Wapenslot type kabelslot ( een combinatie van een stalen geplastificeerde kabel en een hangslot ).

Trekkersloten met code voor individuele beveiliging van vuurwapen. Is meestal vanbinnen afgewerkt met rubber om schade aan het vuurwapen te voorkomen.

Wapenkasten en wapenkluizen:

Wapenkluis voor handvuurwapens

Deze specifiek voor revolvers en pistolen gemaakte kluizen worden courant aangeboden in beveiligingsklasse EN14450 S2

en zijn leverbaar met een sleutel slot of met een elektronisch

codeslot. Optioneel zijn ze verkrijgbaar met een gescheiden munitievak

 

Vanaf het bezit van 6 vuurwapens is een wapenkast verplicht, maar we adviseren elke sportschutter en jager vanaf de aankoop van zijn eerste wapen, ook een veilige opbergplaats te voorzien.

Zo ben je er zeker van dat je wapen veilig buiten het bereik van kinderen en onbevoegden ligt opgeborgen.

 

Tip :

veel mensen hebben de gewoonte om steeds voor verschillende toepassingen dezelfde code te nemen. Doe dat niet voor uw wapenkast. We herinneren ons het verhaal van een klant die een wapenkast had gekocht met elektronische code en de code uit gemak identiek had ingesteld als als de code van al zijn betaalkaarten. Deze man had zijn 10-jarig zoontje tijdens het tanken van de auto de pincode aan de tankautomaat laten intypen en de pientere jongen had de code onthouden. Op een volgende vrije schooldag heeft hij aan de hand van deze code zijn schoolvriendjes trots de wapens van papa getoond.

Moraal van het verhaal: neem steeds een unieke code voor uw  wapenkast.

Wapenkast voor lange wapens

 

Deze specifiek voor lange vuurwapens geproduceerde wapenkasten zijn courant verkrijgbaar in beide beveiligingsklassen S1 (lichtere uitvoeringen) en S2 (zwaardere uitvoeringen).

Extra zware uitvoeringen voldoen aan de Europese norm

EN1143-1.

De Belgische wetgever schrijft aan wapenbezitters geen specifieke norm voor, enkel dat wapens en munitie veilig en gescheiden dienen te worden bewaard.

 

Vanaf het bezit van 6 vuurwapens is een wapenkast verplicht.

 

Wetgeving opslag van vergunde vuurwapens door particulieren:

 

Volgende hoofdstukken uit het KB 14 april 2009 hebben betrekking op de opslag van vuurwapens door particulieren.

 

HOOFDSTUK 3. - Veiligheidsvoorwaarden bij het voorhanden hebben en tentoonstellen op de verblijfplaats, en het vervoeren van vergunningsplichtige wapens of munitie ervoor door particulieren

 

Art. 10. Dit hoofdstuk is van toepassing op particulieren. Zij moeten de in dit hoofdstuk bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen voor de erin bedoelde activiteiten met vergunningsplichtige wapens. In afwijking van het eerste lid, mogen ook andere veiligheidsmaatregelen worden genomen die als gelijkwaardig worden beschouwd. De gelijkwaardigheid van deze veiligheidsmaatregelen  wordt bij controle door de in artikel 7 van dit besluit bedoelde bevoegde personen beoordeeld. De in het voorgaande lid bedoelde beoordeling kan tevens vooraf geschieden op basis van technische documentatie die de gelijkwaardigheid van de te nemen  veiligheidsmaatregelen aantoont.

 
Art. 11.
§ 1. Vergunningsplichtige wapens en de munitie ervoor worden op de verblijfplaats bewaard met inachtneming van de in § 2 bedoelde algemene veiligheidsmaatregelen. Daarnaast worden in functie van het aantal op de verblijfplaats bewaarde wapens de in § 3 tot § 5 bedoelde veiligheidsmaatregelen nageleefd. De particulier die bijkomende wapens verwerft zodat hij in een hogere klasse terechtkomt, neemt de veiligheidsmaatregelen van die hogere klasse voor alle wapens en munitie die hij bewaart.


§ 2. De volgende veiligheidsmaatregelen worden altijd genomen :

     1° de wapens zijn ongeladen;

     2° de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard;

     3° de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk;

     4° de wapens en de munitie worden bewaard op een pl aats die geen uiterlijk kenteken
          draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;
     5° het is verboden langer dan noodzakelijk werktuig en die een inbraak kunnen
          vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens
          worden bewaard.

                      
Het 1° is niet van toepassing op de wapens die werd en vergund krachtens artikel 11, § 3, 9°, d), van de Wapenwet.

§ 3. Particulieren die één tot en met vijf vergunningsplichtige wapens opslaan, nemen

 minstens één van de volgende veiligheidsmaatregelen :

       1° het aanbrengen van een veiligheidsslot;

       2° het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel

            onderdeel;

       3° het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

      
§ 4. Particulieren die zes tot en met tien vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

§ 5. Particulieren die elf tot en met dertig vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden  geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

§ 6. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die voldoet aan de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

              
§ 7. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die zijn wapens bewaart in een lokaal of in lokalen waarvan de toegangen voldoen aan de normen  bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

 

 Art. 12. In afwijking van artikel 11, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht tentoonstellen. De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd :

      1° de wapens zijn ongeladen;

      2° ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheids slot of door het wegnemen van
          een voor de werking essentieel onderdeel;

      3° ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste eta lagemeubel waarin ze zijn
          tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare
          voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen;

      4° ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn
          niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie.

 

 Art. 13. Tijdens zijn onderhoud wordt een vuurwapen binnen de volgende veiligheidsvoorwaarden gehanteerd :

        1° het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hantering in een veilige richting
             gehouden;

        2° het magazijn of de lader wordt leeggemaakt;

        3° de trekker wordt alleen overgehaald als het wapen in een veilige richting wijst.

 

 Art. 14. Artikel 8 van dit besluit is van toepassing op particulieren.

 

 Art. 15. Een particulier mag een vergunningsplichtig wapen alleen vervoeren als de volgende voorwaarden worden nageleefd :

              
     1° het wapen is ongeladen en de vervoerde magazijnen zijn leeg;

     2° het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veilig heidsslot of door het wegnemen
         van een voor zijn werking essentieel onderdeel;

     3° het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en
          slotvaste koffer of etui;

     4° de munitie wordt veilig verpakt vervoerd in een geschikte en slotvaste koffer of etui;

     5° als het vervoer met de wagen gebeurt, worden de koffers of de etuis met het wapen
          en de munitie vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig. Deze bepaling is niet
          van toepassing op het jachtterrein;
     6° het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.

ADVERTENTIE

Rookmelders zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht in alle woningen in Vlaanderen om wettelijk conform te zijn.

Helaas eisen woningbranden nog steeds elk jaar tientallen onnodige mensenlevens. Daarom vinden we de verplichting voor het plaatsen van rookmelders een goede maatregel.  Vooral rook maakt de meeste slachtoffers bij woningbranden omdat we in onze slaap niets ruiken. Rookt verstikt en verspreidt zich razendsnel. door de woningen. Bovendien zijn woningen steeds beter en beter geïsoleerd
 
Rookmelders zijn een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de effectieve gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in alle woningen in Vlaanderen, niet alleen in huurwoningen of in nieuwbouw, maar in alle woningen. De overheid verplicht minstens één rookmelder per bewoonde verdieping.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Gesponsord door Security-tools.be  &  Veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP

Copyright © 2019 Webdesign NET-ENGINEERING . Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Disclaimer