www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Juridische informatie - Disclaimer
Gebruiksvoorwaarden van de site

ADVERTENTIE

Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma

Algemeen


Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of  toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige   gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch   samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en de makers van deze website. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, andere informatiebronnen naslaan om een oplossing te vinden voor zijn specifieke toepassing.

 

 

Doel van deze website

 

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verstekken over beveiliging. Alhoewel de makers zich inspannen om informatie te verschaffen waarvan zij denken dat deze actueel en juist is, wordt niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie gegarandeerd.

Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens anders aangegeven.

De makers van deze website kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Hyperlinks naar externe websites

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. De makers van www.techno-preventie.be hebben geen controle over de inhoud van deze externe  websites en kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat de makers van  www.techno-preventie.be instemmen met de inhoud van deze externe websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen www.techno-preventie.be en de exploitanten van deze websites.

Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster via [email protected]  .

 

Virussen en computermisdrijven

 

De makers van deze website ondernemen al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informatica-misdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informatica-misdrijven.

 


Exoneratiebeding

 

De informatie, producten en diensten die op deze website worden voorgesteld, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze website kan om het even welk ogenblik gewijzigd of aangepast worden. Neem daarom geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website, maar raadpleeg voor uw specifieke beveiligingssituatie steeds een bevoegd professioneel persoon die ter plaatse een aan uw situatie aangepast advies kan voorleggen.

 

De makers van deze website kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), veroorzaakt door interpretatie van deze website.  Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico.

 

 

Verbintenissen van de gebruiker

 

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden.De gebruiker verbindt zich e toe om de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen.

 

 

Auteursrecht / Intellectuele eigendomsrechten

 

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

 

Gebruik bijvoorbeeld volgende zin "delen van deze tekst werden overgenomen van www.techno-preventie.be".

 

 

Vertrouwelijkheid

 

Alle commentaar, materiaal of E-mails die u ongevraagd en uit eigen beweging aan www.techno-preventie.be bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De makers van deze site wijzen iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven.  Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat www.techno-preventie.be de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 


Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

 

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken Dendermonde, en dat u expliciet aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

ADVERTENTIE

Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma
Veiligheidscilinders.be | gespecialiseerde website voor veiligheidssloten
DOM Diamant SKG*** veiligheidscilinders
DE RAAT kluizen en brandkasten
Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN