www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

ADVERTENTIE

SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven

Brandbeveiliging - Rookmelders

 

Rookmelders zijn kleine elektronische apparaatjes die in een ruimte worden gehangen. Rookmelders dragen bij tot een veiligere woonomgeving: het risico dat een brand te laat wordt opgemerkt in de woning verkleint.

Bij rookontwikkeling produceert de rookmelder een luid alarmsignaal dat de aanwezige bewoners waarschuwt  Hierdoor kan een rookmelder het aantal jaarlijkse doden en zwaar gewonden bij brand aanzienlijk verminderen.

 

Autonome optische rookdetectoren (rookmelders)

Autonome rookdetectoren zijn goedkoop en efficiënt. Ze zijn interessant voor particulier gebruik of voor kleine ondernemingen.

 

In een optische rookmelders zendt een lichtbron een lichtbundeltje uit dat door een lichtgevoelige foto-diode wordt opgevangen. Indien er rook tussen de lichtbron en de ontvangende diode komt, wordt dit licht verstoord, en geeft de rookmelder een alarm.

 

Rook is lichter dan lucht en en daarom is de juiste plaatsing van een rookdetector zeer belangrijk. Basisregel is zo hoog mogelijk.

 

 

De meeste rookmelders halen hun elektrische voeding uit een 9V batterij (type PP3). Deze batterij dient  dan ook op tijd en stond te worden vervangen. De meeste rookmelders geven dan ook een optisch of  geluidssignaal als de batterij bijna leeg is.

Rookmelders in huurwoningen:

nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013

 

Op 1 januari 2013 treedt het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 wordt dan van kracht.

 

Dat brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

 

Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien

Vlaams decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woniningen door optische rookmelders

 

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

 

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1° NBN EN 14604 : Belgische norm inzake rookmelders, waarvan de registratie door het Belgisch Instituut voor Normalisatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2006, en de later bekendgemaakte wijzigingen ervan. Het is de omzetting van de Europese geharmoniseerde norm CE EN 14604;

2° rookmelder : een apparaat conform NBN EN 14604 dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is;

3° woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande.


Art. 3. Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd  waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering zijn uitgerust. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt aangegeven waar de rookmelders     geplaatst worden.

 

 Art. 4. Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na de inwerkingtreding van dit decreet moeten uitgerust zijn met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten. Het bewijs moet aan het huurcontract gehecht worden en kan met alle middelen aangetoond worden. De sociale huurwoningen moeten met een rookmelder geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering zijn uitgerust :

- indien gebouwd voor 1950 uiterlijk binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;

- indien gebouwd vanaf 1950 en voor 1970 uiterlijk binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;

- indien gebouwd vanaf 1970 en voor 1980 uiterlijk binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;

- indien gebouwd vanaf 1980 uiterlijk binnen vier jaar na de inwerkingtreding van dit decreet.

Alle andere woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd, moeten met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering zijn uitgerust :

- indien gebouwd voor 1945 uiterlijk binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;

- indien gebouwd vanaf 1945 uiterlijk binnen zes jaar na de inwerkingtreding van dit decreet.


De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

 

Art. 5. Alle woningen waarvoor een bijzondere sociale lening, krachtens artikel 79 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wordt toegekend en waarvoor de kredietakte na de datum van inwerkingtreding van dit decreet wordt verleden, moeten zijn uitgerust met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

 

 Art. 6. De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze de rookmelders moeten worden geplaatst. Zij bepaalt het aantal rookmelders en de locaties waar ze moeten worden geplaatst.

 

 Art. 7. Het decreet van 8 mei 2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt opgeheven.

 

 Art. 8. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2013.

 

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Nota

(1) Zitting 2011-2012. Stukken. — Voorstel van decreet : 1476, nr. 1. — Verslag : 1476, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1476, nr. 3.

Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 23 mei 2012

 

Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende de beveiliging van woninigen door optische rookmelders

 

Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

 

 Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

 

 Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :

 

1° rookmelder : een apparaat van de derde generatie dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand  door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011  geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of door een Europees accreditatie-organisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de ²European co-operation for Accreditation (EA)²;

 

 2° woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande;

 

 3° BELAC : Belgische Accreditatie-organisatie voor accreditatie van organismen voor certificatie, inspectie en

   testen.

 

 Art. 3. Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning  wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders. Aan de hand van een attest, afgeleverd door de verstrekker van de stedenbouwkundige vergunning, moet de bouwheer bewijzen dat de rookmelder geplaatst is.

 

De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van de kredieten die daartoe op de begroting worden ingeschreven, aan de gemeenten rookmelders ter beschikking stellen die zij, in het kader van de ontwikkeling van een brandpreventiebeleid, kunnen plaatsen in de huurwoningen op hun grondgebied. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toekenning en de plaatsing van de rookmelders.

 

 Art. 4. Het decreet van 7 mei 2004 houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door rookmelders wordt opgeheven.

ADVERTENTIE

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven
DOM ix Twinstar SKG 3 sterren veiligheidscilinder
DOM ix TWINSTAR SKG 3 sterren veiligheidscilinder

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld.
Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer
Deze website wordt gesponserd door
www.security-tools.be  &  www.veiligheidscilinders.be - WEBSHOP

Webdesign www.net-engineering.be