Rand Links 

 


Logo techno-preventieInformatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,
overvallen, ramkraken en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

 

 

 

Rand Recht 

 

Parlefonie en videofonie

 

 

Blanco Black1 

 

 

 

 

Homepagina  > Elektronische maatregelen  > Brandbeveiliging
 

Sitemap1 Sitemap   Email button Email   

 

 

 

 

Achtergrond 875 

 
 Brandbeveiliging - Rookmelders

  Rookmelders zijn kleine elektronische apparaatjes die in een ruimte worden gehangen. Rookmelders dragen
  bij tot een veiligere woonomgeving: het risico dat een brand te laat wordt opgemerkt in de woning verkleint.
  Bij rookontwikkeling produceert de rookmeklder een luid alarmsignaal dat de aanwezige bewoners waarschuwt
  Hierdoor kan een rookmelder het aantal jaarlijkse doden en zwaar gewonden bij brand aanzienlijk verminderen.
 

Rookmelders 285

 

 

 

 

 


Blanco grijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Veiligheidscamera's - Camerabeveiliging] [Alarmsystemen] [Toegangscontrole] [Elektronische artikelbeveiliging] [Parlofonie en videofonie] [Brandbeveiliging]
 

 Autonome optische rookdetectoren (rookmelders)

Lijn5 

Optische rookmelder
Autonome rookdetectoren zijn goedkoop en efficient. Ze zijn interessant voor particulier gebruik of voor kleine ondernemingen.

In een optische rookmelders zendt een lichtbron een lichtbundeltje uit dat door een lichtgevoelige fotodiode wordt opgevangen. Indien er rook tussen de lichtbron en de ontvangende diode komt, wordt dit licht   verstoord, en geeft de rookmelder een alarm.

 Rook is lichter dan lucht en en daarom is de juiste plaatsing van een rookdetector zeer belangrijk.  Basisregel is zo hoog mogelijk.

De meeste rookmelders halen hun elektrische voeding uit een 9V batterij (type PP3). Deze batterij dient  dan ook op tijd en stond te worden vervangen. De meeste rookmeldels geven dan ook een optisch of  geluidssignaal als de batterij bijna leeg is.
Blanco grijs

 

  Vlaams decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woninigen door optische rookmelders

Lijn5 

   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :
   DECREET houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
 
   Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
 
   Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
     1░ NBN EN 14604 : Belgische norm inzake rookmelders, waarvan de registratie door het Belgisch Instituut
      voor Normalisatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2006, en de later
      bekendgemaakte wijzigingen ervan. Het is de omzetting van de Europese geharmoniseerde norm CE EN
     14604;
     2░ rookmelder : een apparaat conform NBN EN 14604 dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het
     produceren van een scherp geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is;
     3░ woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een
     gezin of een alleenstaande.
 
   Art. 3. Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd
   waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning
   wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten met rookmelders geplaatst op de wijze
   bepaald door de Vlaamse Regering zijn uitgerust. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning
   voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt aangegeven waar de rookmelders
   geplaatst worden.
 
   Art. 4. Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na de inwerkingtreding van dit
   decreet moeten uitgerust zijn met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering op
   het ogenblik dat het contract wordt afgesloten. Het bewijs moet aan het huurcontract gehecht worden en kan
   met alle middelen aangetoond worden.
   De sociale huurwoningen moeten met een rookmelder geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse
   Regering zijn uitgerust :
      - indien gebouwd voor 1950 uiterlijk binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;
      - indien gebouwd vanaf 1950 en voor 1970 uiterlijk binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;
      - indien gebouwd vanaf 1970 en voor 1980 uiterlijk binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;
      - indien gebouwd vanaf 1980 uiterlijk binnen vier jaar na de inwerkingtreding van dit decreet.
   Alle andere woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd, moeten met rookmelders geplaatst op de
   wijze bepaald door de Vlaamse Regering zijn uitgerust :
      - indien gebouwd voor 1945 uiterlijk binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit decreet;
      - indien gebouwd vanaf 1945 uiterlijk binnen zes jaar na de inwerkingtreding van dit decreet.
   De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de
   vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.
 
  Art. 5. Alle woningen waarvoor een bijzondere sociale lening, krachtens artikel 79 van het decreet van 15 juli
  1997 houdende de VlaamseWooncode, wordt toegekend en waarvoor de kredietakte na de datum van
  inwerkingtreding van dit decreet wordt verleden, moeten zijn uitgerust met rookmelders geplaatst op de wijze
  bepaald door de Vlaamse Regering.
 
  Art. 6. De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze de rookmelders moeten worden geplaatst. Zij bepaalt het
  aantal rookmelders en de locaties waar ze moeten worden geplaatst.

  Art. 7. Het decreet van 8 mei 2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt
  opgeheven.
  
  Art. 8. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op
  1 januari 2013.

  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 1 juni 2012.
  De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS
  De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
  Nota
  (1) Zitting 2011-2012.
  Stukken. — Voorstel van decreet : 1476, nr. 1. — Verslag : 1476, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire
  vergadering : 1476, nr. 3.
  Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 23 mei 2012

 

  Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende de beveiliging van woninigen door optische rookmelders

Lijn5 

 Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

 Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
 
 Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :
 
   1░ rookmelder : een apparaat van de derde generatie dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand
   door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat niet van het ionische type is en uitgerust is met een
   verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011
   geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van
   de multilateral agreement (MLA) van de ▓European co-operation for Accreditation (EA)▓;
 
   2░ woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een
   gezin of een alleenstaande;
 
   3░ BELAC : Belgische Accreditatieorganisatie voor accreditatie van organismen voor certificatie, inspectie en
   testen.
 
   Art. 3. Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd
   waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning
   wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten uitgerust zijn met correct ge´nstalleerde
   rookmelders. Aan de hand van een attest, afgeleverd door de verstrekker van de stedenbouwkundige
   vergunning, moet de bouwheer bewijzen dat de rookmelder geplaatst is.
 
   De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van de kredieten die daartoe op de begroting worden ingeschreven,
   aan de gemeenten rookmelders ter beschikking stellen die zij, in het kader van de ontwikkeling van een
   brandpreventiebeleid, kunnen plaatsen in de huurwoningen op hun grondgebied. De Vlaamse Regering
   bepaalt de nadere voorwaarden voor de toekenning en de plaatsing van de rookmelders.
 
   Art. 4. Het decreet van 7 mei 2004 houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door
   rookmelders wordt opgeheven.

Blanco grijs


Blanco grijs

Button waar te kopen

Uw bedrijf op deze website


Rookmelders in huurwoningen:
nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013

 
Op 1 januari 2013 treedt het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 wordt dan van kracht.
 
Dat brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien
Blanco 10x20 

 

 

 

 

 
Blanco grijs

 

Achtergrond 875 

Achtergrond 875 

Achtergrond 875 

 

Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden   -  Webdesign & Copyright by Net-Engineering